Strategia

Uważamy, że dzięki naszej koncentracji na posiadanych nieruchomościach, przywiązaniu do szczegółu oraz swojej strategii inwestycyjnej jesteśmy w stanie nieprzerwanie osiągać ponadprzeciętny zwrot z kapitału niezależnie od sytuacji makroekonomicznej.

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Korzystamy z indywidualnie wypracowanej strategii inwestycyjnej. Opiera się ona na połączeniu podejścia quantitative value investing, analizy fundamentalnej, instrumentów stosowanych przez fundusze nieruchomości opportunistic wraz z integracją pionową inwestycji oraz zaangażowaniem operacyjnym. Dążymy do zminimalizowania wpływu makroekonomicznego na nasz wynik i osiągnięcia absolutnej stopy zwrotu realizując część założeń funduszy hedgingowych, w zakresie w jakim pozwala na to specyfika rynku nieruchomości. W celu maksymalizacji zysku stosujemy mechanizmy ograniczające ryzyko oraz na bieżąco aktualizujemy naszą strategię jego zarządzaniem.


Aktywa, które uważamy za niedowartościowane wybieramy w oparciu o metodę łączącą analizę makrogospodarczą,[custom-join]

analizę fundamentalną oraz głęboką analizę porównawczą wspartą dużymi ilościami automatycznie przetwarzanych danych.


Ze względu na to, że nieruchomości ze swojej natury są niepłynnym aktywem, inwestujemy tylko i wyłącznie w centralne lokalizacje dużych miast. Celem tej strategii jest minimalizacja wpływu niepłynności nieruchomości jako aktywów na naszą działalność operacyjną.


Nasze fundusze inwestują tylko i wyłącznie bezpośrednio w rynek nieruchomości z pominięciem instrumentów finansowych i papierów wartościowych spółek z sektora. Nasze fundusze inwestują jedynie w średnim i długim horyzoncie czasowym. Współpracujemy tylko z inwestorami instytucjonalnymi.

NASZA FILOZOFIA


W pracy kierujemy się filozofią i zasadami, które zostały przez nas spisane wiele lat temu i do dziś pozostają fundamentem naszej strategii inwestycyjnej.

Doskonałość formy i funkcji

Funkcjonalność nie powinna być postrzegana tylko poprzez pryzmat cech użyteczności budynku. Architektura powinna inspirować, zastanawiać, dotykać istoty piękna – a to jest możliwe tylko poprzez wyrażanie się w odpowiedniej formie. Dlatego wierzymy, że doskonałość powstaje w wyniku ścierania się formy i funkcji, która prowadzi do powstania wyjątkowych nieruchomości.

Bezkompromisowość

Świetna architektura nie powinna iść na kompromisy, a dobre budynki mogą mieć wszystko – miejsca do pracy, które inspirują, przestrzenie do odpoczynku, które dają poczucie spokoju i  bezpieczeństwa oraz tętniące energią strefy do spotkań z innymi. Pracujemy ciężko i dbamy o każdy szczegół naszych projektów, gdyż wierzymy, że nasze budynki mogą wyznaczać nowe standardy w nieruchomościach i przekraczać oczekiwania ich przyszłych użytkowników.

Wizja i odwaga

Nieruchomości, które są wyjątkowe wyznaczają przyszłość architektury i zyskują status ponadczasowych. Budynki muszą być autentycznie a nie odtwórcze. Dlatego ważne jest dla nas, by mieć jasną wizję każdego projektu i odwagę, by ją realizować.